Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 24. 06. 2021

10.06.2021 11:12

P O Z V Á N K A

 

na Členskou schůzi KAHYMA BRUNTÁL, bytového družstva, kterou

představenstvo KAHYMA BRUNTÁL, bytového družstva, svolává na den

 

24. června 2021 (čtvrtek) od 18:00 hodin,

 

která se bude konat v sušárně domu na adrese K. H. Máchy 4 v Bruntále.

 

     Prezence účastníků bude probíhat v době od 17:45 do 17:55 hodin v sušárně domu.

 

Program schůze:

 

1. Zahájení

2. Volba mandátové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Informace o dění v domě

4. Roční závěrka roku 2020

5. Opravy v domě v roce 2021-2022

6. Volba představestva a revizní komise

7. Diskuse

8. Schválení usnesení z členské schůze BD

9. Závěr

 

 

Z důvodu dodržení hygienických nařízení je třeba mít respirátor po dobu schůze na obličeji.

 

Při osobní neúčasti doporučujeme pověřit jinou osobou k zastupování
na základě plné moci.

 

 

Karel Pechanec

předseda představenstva

 

 

V Bruntále dne 10. června 2021.

 

Příloha: Pozvánka na členskou schůzi 20210624.pdf (107,8 kB)